نمایش دادن همه 10 نتیجه

10-52-10 NPK (آکساپول)

تماس بگیرید
 • محصول: شرکت آکساپول آلمان

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • وضعیت ظاهری: کریستال

 • بسته بندی : کیسه 10 کیلوگرمی

12-12-36 NPK (آکساپول)

تماس بگیرید
 • محصول: شرکت آکساپول آلمان

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • وضعیت ظاهری: کریستال

 • شماره ثبت: 59923

 • بسته بندی: کیسه 10 کیلوگرمی

15-05-30 NPK (آکساپول)

تماس بگیرید
 • محصول: شرکت آکساپول آلمان

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • وضعیت ظاهری: کریستال

 • شماره ثبت: 79536

 • بسته بندی: کیسه 10 کیلوگرمی

20-20-20 NPK (آکساپول)

تماس بگیرید
 • محصول: شرکت آکساپول آلمان

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • وضعیت ظاهری: کریستال

 • شماره ثبت: 00225

 • بسته بندی: کیسه 10 کیلوگرمی

اوره فسفات (آکساپول)

تماس بگیرید
 • محصول: شرکت آکساپول آلمان

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • وضعیت ظاهری: کریستال سفید

 • شماره ثبت: 68890

 • بسته بندی: 25 کیلوگرمی

سولفات پتاسیم (آکساپول)

تماس بگیرید
 • محصول: شرکت آکساپول آلمان

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • وضعیت ظاهری: کریستال سفید

 • شماره ثبت: 80105

 • بسته بندی: 25 کیلوگرمی

سولفات منیزیم (آکساپول)

تماس بگیرید
 • محصول: شرکت آکساپول آلمان

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • وضعیت ظاهری: کریستال سفید

 • شماره ثبت: 60066

 • بسته بندی: 25 کیلوگرمی

کالیوم تیوسولفات (آکساپول)

تماس بگیرید
 • محصول: شرکت آکساپول آلمان

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • وضعیت ظاهری: مایع بی رنگ

 • شماره ثبت: 90585

 • بسته بندی: 3 لیتری

مونوپتاسیم فسفات (آکساپول)

تماس بگیرید
 • محصول: شرکت آکساپول آلمان

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • وضعیت ظاهری:  پودر سفید رنگ

 • بسته بندی: 25 کیلوگرمی

 • .

نیترات کلسیم آکساپول

تماس بگیرید
 • محصول:  شرکت آکساپول آلمان

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • وضعیت ظاهری:  پودر سفید رنگ

 • بسته بندی : 25 کیلوگرمی