نمایش 1–12 از 81 نتیجه

PH گارد

تماس بگیرید
 • خانواده تریتاسول

 • شماره ثبت: 56137

 • دز مصرف پیشنهادی: محلول پاشی 100_250 سی سی در 1000 لیترآب

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: 250 سی سی

Supreme 77 (اسید هیومیک‌)

تماس بگیرید
 • خانواده سوپرهیوم

 • اسید هیومیک مایع

 • شماره ثبت: 74604

 • دز مصرف پیشنهادی: کود آبیاری 10_20 لیتر در هکتار

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: 5 لیتری

آلگاتراوا

تماس بگیرید
 • خانواده آلگا

 • جلبک دریایی رنگ آور

 • شماره ثبت: 89755

 • دز مصرف پیشنهادی: محلولپاشی 2 لیتر در 1000 لیتر آب

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: 1 لیتری

آلگاجویس

تماس بگیرید
 • خانواده آلگا

 • جلبک دریایی محرک رشد

 • دز مصرف پیشنهادی:محلول پاشی 2.5 لیتر در 1000 لیتر آب

 • شرکت تولیدکننده : پرهام

 • بسته بندی: 1 لیتری

آلگاروت

تماس بگیرید
 • خانواده آلگا

 • جلبک دریایی ریشه زا

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • دز مصرف پیشنهادی: آبیاری 1_2 لیتر در 1000 لیتر، محلولپاشی 1.5_2 لیتر در 1000 لیتر آب

 • بسته بندی: 1 لیتری

آلگاکیپ

تماس بگیرید
 • خانواده آلگا

 • جلبک دریایی محرک گل

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • شماره ثبت: 71893

 • دز مصرف پیشنهادی: محلول پاشی 1.5 لیتر در 1000 لیتر آب

 • بسته بندی: 1 لیتری

آمینو آهن

تماس بگیرید
 • خانواده آمینو اسیدهای و مایع

 • دز مصرف پیشنهادی: محلول پاشی 2 لیتر در 1000 لیتر آب

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: 1 لیتری

آمینو ازت

تماس بگیرید
 • خانواده آمینو اسیدهای مایع

 • دز مصرف پیشنهادی: محلول پاشی 2 در 1000 لیتر آب

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: 1 لیتری

آمینو اسید پودری

تماس بگیرید
 • خانواده آمینو اسیدهای پودری

 • دز مصرف پیشنهادی: محلول پاشی 1_2 لیتر در 1000 لیتر آب، آبیاری 5_7 لیتر در هکتار

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: 1 کیلویی

آمینو پتاس

تماس بگیرید
 • آمینو اسید و پتاسیم

 • دز مصرف پیشنهادی: محلول پاشی 2 لیتر در 1000 لیتر آب

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: 1لیتری

آمینو روی

تماس بگیرید
 • خانواده آمینو اسیدهای مایع

 • شماره ثبت: 31297

 • دز مصرف پیشنهادی: محلول پاشی 2 لیتر در1000 لیتر آب

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: 1لیتری

آمینو فروت ست پودری

تماس بگیرید
 • خانواده  فروت ست

 • شماره ثبت: 78791

 • دز مصرف پیشنهادی: محلولپاشی 2_3 کیلوگرم در 1000 لیتر آب، آبیاری 5_10 کیلوگرم در هکتار

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: 1 کیلویی