نمایش 1–12 از 87 نتیجه

آبامکتین (ورتی مک)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: ورتی مک

 • حشره کش و کنه کش

 •  تماسی-گوارشی با فعالیت سیستمیک محدود

 •  برای مبارزه با مینوز سبزی، صیفی و کنه زنگار مرکبات

 •  EC: 1.8%

 • محصول: ملی شیمی کشاورز

 • بسته بندی: نیم لیتری و یک لیتری آلومینیوم و کوئکس

 • کارتن: 24 و 10 عددی

آترازین (گزاپریم)

تماس بگیرید
 • علف‌کش

 • نام تجاری: گزاپریم

 • انتخابـی، سیستمیـک، بازدارنـده عمـل فتوسنتــز و مداخلـه در سایـر فرایندهای آنزیمی

 • برای کنترل علف های هرز باریک برگ و پهن برگ یکساله در مزارع ذرت، سورگوم، نیشکر و همچنین اراضی غیر زراعی

 • WP : 80%

 • محصول: ملی شیمی کشاورز

 • بسته بندی: 1کیلویی فویل

 • کارتن: 6 تایی

اتوکسازول (باروک)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: باروک

 • کنه کش

 •  تماسی غیرسیستمیک موثر روی تخــم، الرو و پــوره اما روی کنه های بالغ بی تاثیر است

 • برای مبارزه با مراحل پورگی کنه قرمز اروپایی سیب

 •  SC :10%

 • محصول: ملی شیمی کشاورز

 • بسته بندی: نیم لیتری کوئکس

 • کارتن: 24تایی

اتیون (ستیون)

تماس بگیرید
 • حشره کش و کنه کش

 • غیرسیستمیک با خاصیت تماسی-گوارشی

 • امولسیون: 47%

 • محصول: ملی شیمی کشاورز

 • بسته بندی: 1لیتری کوئکس/پت و 1لیتری بطری آلومینیوم

 • کارتن: 10عددی

اسپیرودیکلوفن (انویدر)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: انویدر

 • کنه کش

 •  انتخابی غیر سیستمیک و تماسی

 • برای کنترل کنه قرمز اروپایی و کنه دو نقطهای در سیب، کنه زنگار و قرمز مرکبات و پسیل پسته

 •  SC :24%

 • محصول: ملی شیمی کشاورز

 • بسته بندی: نیم لیتری پلی‌اتیلن/کوئکس

 • کارتن: 24تایی

استامی پراید

تماس بگیرید
 • نام تجاری: موسپیلان

 • حشره کش

 •  سیستمیک با اثر نفوذی و با فعالیت Translaminar تماسی-گوارشی.

 • سوسپانسیون: 20%

 • محصول: ملی شیمی کشاورز

 • بسته بندی: 250گرمی فویل

 • کارتن: 40عددی

استوکلر (سورپاس)

تماس بگیرید
 • علف‌کش

 • نام تجاری: سورپاس

 •  انتخابی، پیش رویشی و پیش از کاشت

 • برای کنترل علفهای هرز مزارع ذرت

 • EC :50%

 • محصول: ملی شیمی کشاورز

 • بسته بندی: 1لیتری پت/کوئکس

 • کارتن: 10تایی

اکسی فلورفن (گل)

تماس بگیرید
 • علف‌کش

 • نام تجاری: سم گل

 •  تماسی انتخابی که عمدتا از طریق برگ جذب شده و اثر مینماید

 • برای کنترل علفهای هرز نازک برگ و پهن برگ مزارع پیاز

 • EC :24%

 • محصول: ملی شیمی کشاورز

 • بسته بندی: 1لیتری کوئکس و 1لیتری بطری آلومینیوم

 • کارتن: 10تایی

اگزادیازون (رونستار)

تماس بگیرید
 • علف‌کش

 • نام تجاری: رونستار

 •  تماسی، انتخابی

 • برای کنترل علف های هرز مزارع برنج

 • EC :12%

 • محصول: ملی شیمی کشاورز

 • بسته بندی: نیم لیتری پت

 • کارتن: 24تایی

امامکتین بنزوات+ایندوکساکارب (ایندومکت)

تماس بگیرید
 • حشره کش

 • غیرسیستمیک با اثر تماسی-گوارشی که با حرکت ترنسالمینـار به بافت گیاه نفوذ پیدا میکند

 •  برای مبارزه با کرم طوقه بر چغندر قند

 •  SC : 9%

 • محصول: ملی شیمی کشاورز

 • بسته بندی: 250 سی سی کوئکس و نیم لیتری کوئکس

 • کارتن: 10عددی

ایپرودیون+کاربندازیم (رورال)

تماس بگیرید
 • قارچکش

 • نام تجاری: رورال

 • قارچ کش ترکیبی سیستمیک و تماسی با دامنه تاثیر وسیع

 • برای کنترل لکه قهوه ای نواری جو، خشکیدگی سرشاخه توت و شیت بالیت برنج

 • WP: 52.5%

 • محصول: ملی شیمی کشاورز

 • بسته بندی: 1کیلویی فویل

 • کارتن: 8عددی

ایماز تاپیر (پرسوییت)

تماس بگیرید
 • علف‌کش

 • نام تجاری: پرسوییت

 •  سیستمیک و انتخابی

 •  برای کنترل علفهای هرز پهن برگ و باریک برگ مزارع یونجه

 • SL: 10%

 • محصول: ملی شیمی کشاورز

 • بسته بندی: 1لیتری پلی اتیلن و نیم لیتری پت/کوئکس

 • کارتن: 10 - 24تایی