نمایش 1–12 از 26 نتیجه

اتیون

تماس بگیرید
 • حشره کش و کنه کش

 • غیرسیستمیک با خاصیت تماسی-گوارشی

 • امولسیون: 47%

 • محصول:ملی کشاورز

 • بسته بندی : 1لیتری کوئکس/پت-1لیتری بطری آلومینیوم

 • کارتن:  10 عدد

استامی پراید

تماس بگیرید
 • نام تجاری: موسپیلان

 • حشره کش

 •  سیستمیک با اثر نفوذی و با فعالیتTranslaminar تماسی-گوارشی.

 • سوسپانسیون: 20%

 • محصول:ملی کشاورز

 • بسته بندی : 250گرمی فویل

 • کارتن: 40 عدد

امامکتین بنزوات +ایندوکساکارب (ایندومکت)

تماس بگیرید
 • حشره کش

 • غیر سیستمیک با اثر تماسی-گوارشی که با حرکت ترنسالمینـار به بافت گیاه نفوذ پیدا میکند

 •  برای مبارزه با کرم طوقه بر چغندر قند

 •  SC : 9%

 • محصول:ملی کشاورز

 • بسته بندی : 250 سی سی کوئکس-نیم لیتری کوئکس

 • کارتن: 10 عددی

ایمیدا کلوپراید (کنفیدور)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: موسپیلان

 • حشره کش

 •  سیستمیک با اثر تماسی-گوارشی

 • برای کنترل آفات مهم گیاهی به ویژه حشرات مکنده نظیر پسیل پسته، انواع شته، پروانه مینوز و زنجره انگور

 • sc : 35%

 • محصول:ملی کشاورز

 • بسته بندی : نیم لیتری پلی‌اتیلن/پت/کوئکس-کارتن:24 عددی

 • 250سی‌سی پلی‌اتیلن -کارتن: 35عددی

ایندوکساکارب (آوانت)

تماس بگیرید
 • حشره کش

 • تماسی - گوارشی

 • برای مبارزه با کرم قوزه پنبه، کرم پیله خوار نخود، کرم سیب، کرم میـوه خـوار گوجه فرنگی، کرم غالف خوار سویا

 • SC : 15%

 • محصول: ملی کشاورز

 • بسته بندی : 250 سی سی

 • کارتن: 35 عددی

پرمترین

تماس بگیرید

 • غیرسیستمیک با اثر تماسی-گوارشی و تنفسی

 • برای مبارزه با مینوز لکه گرد درختان میوه و پرودنیای چغندر قند

 • محصول: ملی شیمی کشاورز

 • بسته بندی : 1 لیتری

پروفنفوس (کوراکرون)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: کوراکرون

 • حشره کش و کنه کش

 • غیر سیستمیک با اثر تماسی-گوارشی و تنفسی

 • برای مبارزه با کرم قوزه پنبه

 •  EC : 50%

 • محصول:ملی کشاورز

 • بسته بندی :1لیتری بطری آلومینیوم- 1لیتری کوئکس

 • کارتن: 10 عددی

پیری پروکسی فن (آدمیرال)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: آدمیرال

 •  حشره کش

 • ش هورمونی که مانع رشد الرو و تبدیل آن به حشره کامل می گردد

 • برای کنترل عسلک پنبه و شپشک قهوهای مرکبات

 •  EC : 10%

 • محصول:ملی کشاورز

 • بسته بندی : نیم لیتری پت/کوئکس

 • کارتن: 10 عددی

پیریمیکارب (پریمور)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: پریمور

 • شته کش

 •  شته کش انتخابی با اثر سیستمیک، تماسی، تدخینی و نفوذی با قابلیت جذب از طریق ریشه و برگ

 • برای کنترل شته توتون و انواع شته ها در محصوالت سبزی و صیفی و گل رز

 •  WP : 50%

 • محصول:ملی کشاورز

 • بسته بندی :نیم کیلویی فویل

 • کارتن: 10 عددی

تیامتوکسام (مموری)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: مموری

 •  حشره کش

 •  سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی سریع

 • برای کنترل آفات مکنده شامل پسیل پسته و سفید بالک جالیز

 •  SC : 24%

 • محصول:ملی کشاورز

 • بسته بندی : 1لیتری کوئکس- نیم لیتری کوئکس- 250سی سی پلی اتیلن

 • کارتن: 10 عددی

تیودیکارب (لاروین)

تماس بگیرید
 نام تجاری: لاروین حشره کش ش سیستمیک با اثر تماسی-گوارشی برای مبارزه با کرم قوزه پنبه، تریپس پنبه و پروانه

دلتامترین (دسیس)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: دسیس

 • حشره کش

 •  غیر سیستمیک با اثر سریع تماسی-گوارشی

 • برای مبارزه با مینوز لکه گرد درختان سردسیری، پرودنیای چغندر قند و سن گندم.

 •  EC : 2.5%

 • محصول:ملی کشاورز

 • بسته بندی :  1لیتری بطری آلومینیوم-1لیتری کوئکس/پت

 • کارتن: 10 عددی