نمایش 1–12 از 17 نتیجه

آترازین (گزاپریم)

تماس بگیرید
 • علف‌کش

 • نام تجاری: گزاپریم

 • انتخابـی، سیستمیـک، بازدارنـده عمـل فتوسنتــز و مداخلـه در سایـر فرایندهای آنزیمی

 • برای کنترل علف های هرز باریک برگ و پهن برگ یکساله در مزارع ذرت، سورگوم، نیشکر و همچنین اراضی غیر زراعی

 • WP : 80%

 • محصول:ملی کشاورز

 • بسته بندی : 1کیلویی فویل

 • کارتن: 6 تایی

استوکلر (سورپاس)

تماس بگیرید
 • علف‌کش

 • نام تجاری: سورپاس

 •  انتخابی، پیش رویشی و پیش از کاشت

 • برای کنترل علفهای هرز مزارع ذرت

 • EC :50%

 • محصول:ملی کشاورز

 • بسته بندی :1لیتری پت/کوئکس

 • کارتن: 10 تایی

اکسی فلورفن (گل)

تماس بگیرید
 • علف‌کش

 • نام تجاری: گل

 •  تماسی انتخابی که عمدتا از طریق برگ جذب شده و اثر مینماید

 • برای کنترل علفهای هرز نازک برگ و پهن برگ مزارع پیاز

 • EC :24%

 • محصول:ملی کشاورز

 • بسته بندی :1لیتری کوئکس- الیتری بطری آلومینیوم

 • کارتن: 10 تایی

اگزادیازون (رونستار)

تماس بگیرید
 • علف‌کش

 • نام تجاری: رونستار

 •  تماسی، انتخابی

 • • برای کنترل علف های هرز مزارع برنج

 • EC :12%

 • محصول:ملی کشاورز

 • بسته بندی :نیم لیتری پت

 • کارتن: 24 تایی

ایماز تاپیر (پرسوییت)

تماس بگیرید
 • علف‌کش

 • نام تجاری: پرسوییت

 •  سیستمیک و انتخابی

 •  برای کنترل علفهای هرز پهن برگ و باریک برگ مزارع یونجه

 • SL : 10%

 • محصول:ملی کشاورز

 • بسته بندی : 1لیتری پلی اتیلن- نیم لیتری پت/کوئکس

 • کارتن: 10 - 24 تایی

بتانال پروگرس

تماس بگیرید

فن مدیفام+دس مدیفام+اتوفومازیت

علف کش انتخابی، تماسی و پس رویشی

برای کنترل علفهای هرز پهن برگ مزارع چغندر

محصول: ملی شیمی کشاورز

بسته بندی: 1لیتری

بنتازون (بازاگران)

تماس بگیرید
 • علف‌کش

 • نام تجاری: بازاگران

 • تماسی و انتخابی

 • برای کنترل علفهای هــرز پهن بــرگ و جگـنها در مزارع برنج، سویا، یونجه و شبدر

 • SL : 48%

 • محصول:ملی کشاورز

 • بسته بندی : 1لیتری پت/کوئکس

 • کارتن: 10 تایی

پاراکوات (گراماکسون)

تماس بگیرید
 • علف‌کش

 • نام تجاری: گراماکسون

 • غیر انتخابی، تماسی

 • برای کنترل علفهای هرز باغات و مزارع نیشکر، سیب زمینی و مبارزه با سس در مزارع یونجه، شبدر و اسپرس

 • SL : 20%

 • محصول:ملی کشاورز

 • بسته بندی : 1لیتری پلی‌اتیلن

 • کارتن: 10 تایی

پرتیلاکلر (ریفیت)

تماس بگیرید
 • علف‌کش

 • نام تجاری: ریفیت

 •  انتخابی، تماسی

 • برای کنترل علفهای هرز پهن برگ، سوروف و جگن در مزارع برنج

 • EC: 50%

 • محصول:ملی کشاورز

 • بسته بندی : نیم لیتری پت/کوئکس

 • کارتن: 24 تایی

تری بنورون متیل (گرانستار)

تماس بگیرید
 • علف‌کش

 • نام تجاری:گرانستار

 • انتخابی، تماسی و پس رویشی

 •  برای کنترل علفهای هرز پهن برگ مزارع گندم و جو

 • DF: 75%

 • محصول:ملی کشاورز

 • بسته بندی : قوطی 50گرمی

 • کارتن: 40 تایی

تریفلورالین (ترفلان)

تماس بگیرید
 • علف‌کش

 • نام تجاری: ترفلان

 • انتخابی پیش رویشی و خاک مصرف

 • برای کنترل علف های هرز مزارع چغندر قند، پنبه، آفتابگردان و سویا

 • EC :48%

 • محصول:ملی کشاورز

 • بسته بندی : 1لیتری پت/کوئکس

 • کارتن: 10 تایی

توفوردی+ام ث پ آ

تماس بگیرید
 • علف‌کش

 • هورمونی، سیستمیک، انتخابی و بازدارنده رشد

 •  برای کنترل علف های هرز پهن برگ مزارع گندم و جو

 • SL: 67.5%

 • محصول: ملی شیمی کشاورز

 • بسته بندی : 1لیتری پلی‌اتیلن

 • کارتن: 10 عددی