نمایش 1–12 از 20 نتیجه

ایپرودیون+کاربندازیم (رورال)

تماس بگیرید
 • قارچکش

 • نام تجاری: رورال

 • قارچ کش ترکیبی سیستمیک و تماسی با دامنه تاثیر وسیع.

 • برای کنترل لکه قهوه ای نواری جو، خشکیدگی سرشاخه توت و شیت بالیت برنج

 • WP : 52.5%

 • محصول:ملی کشاورز

 • بسته بندی : 1کیلویی فویل

 • کارتن: 8 عددی

بردو (بردوفیکس)

تماس بگیرید
 • قارچکش

 • نام تجاری:بردوفیکس

 • قارچ کش و باکتری کش با اثر حفاظتی

 • برای کنترل بیماری لکه غربالی و شانکر درختان میوه

 • SC : 18%

 • محصول:ملی کشاورز

 • بسته بندی : 1لیتری پلی اتیلن-5لیتری گالن

 • کارتن: 10و 3 عدد

پروپیکونازول (تیلت)

تماس بگیرید
 • قارچکش

 • نام تجاری:تیلت

 • سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی با خاصیت جا به جایی برگ به ریشه و برعکس از طریق آوند چوبی

 • برای مبارزه با شیت بالیت برنج، زنگ گندم و فوزاریوم خوشه گندم

 • EC : 25%

 • محصول:ملی کشاورز

 • بسته بندی : 1لیتری بطری آلومینیوم- 1لیتری کوئکس- نیم لیتری کوئکس

 • کارتن: 10-10-24 عددی

تبوکونازول

تماس بگیرید
 • فولیکور مایع و راکسیل پودری

 • قارچ کش

 •  قارچکش سیستمیک با خاصیت حفاظتی، درمانی و ریشــه کن کنی به عنوان ضد عفونی بذر

 •  برای کنترل سیاهک پنهان و آشکار گندم و جو

 • DS: 2% - EW: 25%

 • محصول: ملی کشاورز

 • بسته بندی : 1کیلویی فویل - 1لیتری پت

 • کارتن: 10 عددی

تری دمورف (کالکسین)

تماس بگیرید
 • قارچکش

 • نام تجاری:کالکسین

 •  سیستمیک با اثر درمانی و حفاظتی

 • برای کنترل سفیدک پودری چغندر و سفیدک سطحی سبزی ها و جالیز

 • EC 75%

 • محصول:ملی کشاورز

 • بسته بندی : 1لیتری بطری آلومینیوم- 1لیتری پت

 • کارتن: 10-8عددی

تری سیکلازول (بیم)

تماس بگیرید
 • قارچکش

 • نام تجاری: بیم

 • سیستمیک با اثر حفاظتی که توسط برگها و ریشه جذب شده و سپس به سایر قسمتها منتقل میشود. از بیوسنتز مالنین ممانعت میکند

 • برای کنترل بیماری بالست برنج

 • WP : 75%

 • محصول:ملی کشاورز

 • بسته بندی : 1کیلویی فویل- نیم کیلویی فویل

 • کارتن: 8-10 عددی

تری سیکلازول+تیوفانات متیل (ویستا)

تماس بگیرید
 • قارچ‌کش

 • نام تجاری: ویستا

 • سیستمیک با اثر حفاظتی

 • برای کنترل بیماری بالست برگ و خوشه برنج

 • WP: 72.5%

 • محصول: ملی کشاورز

 • بسته بندی : 1کیلویی فویل و فویل 250گرمی

 • کارتن: 8 و 16 عددی

تیوفانات متیل (توپسین)

تماس بگیرید
 • قارچکش

 • نام تجاری:توپسین

 •  سیسـتمیک با اثر حفاظتی و درمانی

 •  برای کنترل بیماریهای سیاهک آشکار و پنهان گندم، پوسیدگی سفید ریشه، لکه سیاه سیب، سفیدک پـودری درختان میـوه سردسیـری و پوسیــدگی آرمیالریـایی ریشه در درختان میوه سردسیری.

 • WP : 70%

 • محصول:ملی کشاورز

 • بسته بندی : 1کیلویی فویل

 • کارتن: 8عددی

دودین (ملپرکس)

تماس بگیرید
 • قارچکش

 • نام تجاری: ملپرکس

 •  سیستمیک با اثر پیشگیری و کمی درمانی

 • برای کنترل لکه سیاه سیب

 • WP : 65%

 • محصول:ملی کشاورز

 • بسته بندی : 1کیلویی فویل

 • کارتن: 6 عددی

دیفنوکونازول

تماس بگیرید
 • قارچکش

 •  سیستمیک برای پیشگیری و درمان

 • برای ضدعفونی بذر غالت پیش از کاشت به منظور کنترل بیماری سیاهـک پنهان و آشکار

 • FS : 3%

 • محصول:ملی کشاورز

 • بسته بندی : 5لیتری گالن

 • کارتن: 3 عددی

دیفنوکونازول+سایپروکونازول

تماس بگیرید
 • قارچکش

 •  سیستمیک با خاصیت حفاظتی و درمانی

 • به دلیل داشتن دو قارچ کش مختلف اثر بخشی باالیی برای کنترل سیاهک آشکار گندم و جو دارد

 • FS 3.63%

 • محصول:ملی کشاورز

 • بسته بندی : 5لیتری گالن

 • کارتن: 3 عددی

سایپروکونازول+کاربندازیم (آلتوکمبی)

تماس بگیرید
 • قارچکش

 • نام تجاری: آلتوکمبی

 •  سیستمیک برای پیشگیری و درمان

 • برای کنترل بیماری فوزاریوم سنبله گندم و اسکلروتینیای کلزا

 • SC : 42%

 • محصول:ملی کشاورز

 • بسته بندی : 1لیتری پلی‌اتیلن/کوئکس

 • کارتن: 10 عددی