نمایش دادن همه 8 نتیجه

آبامکتین (ورتی مک)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: ورتی مک

 • حشره کش و کنه کش

 •  تماسی-گوارشی با فعالیت سیستمیک محدود

 •  برای مبارزه با مینوز سبزی، صیفی و کنه زنگار مرکبات

 •  EC: 1.8%

 • محصول: ملی شیمی کشاورز

 • بسته بندی: نیم لیتری و یک لیتری آلومینیوم و کوئکس

 • کارتن: 24 و 10 عددی

اتوکسازول (باروک)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: باروک

 • کنه کش

 •  تماسی غیرسیستمیک موثر روی تخــم، الرو و پــوره اما روی کنه های بالغ بی تاثیر است

 • برای مبارزه با مراحل پورگی کنه قرمز اروپایی سیب

 •  SC :10%

 • محصول: ملی شیمی کشاورز

 • بسته بندی: نیم لیتری کوئکس

 • کارتن: 24تایی

اسپیرودیکلوفن (انویدر)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: انویدر

 • کنه کش

 •  انتخابی غیر سیستمیک و تماسی

 • برای کنترل کنه قرمز اروپایی و کنه دو نقطهای در سیب، کنه زنگار و قرمز مرکبات و پسیل پسته

 •  SC :24%

 • محصول: ملی شیمی کشاورز

 • بسته بندی: نیم لیتری پلی‌اتیلن/کوئکس

 • کارتن: 24تایی

بروموپروپیلات (نئورون)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: نئورون

 •  کنه کش

 •  غیر سیستمیک با اثر تماسی و دوام زیاد

 •  برای کنترل کنه تارتن چغندر قند، کنه قرمز و زرد شرقی مرکبات

 •  EC : 25%

 • محصول: ملی شیمی کشاورز

 • بسته بندی: 1لیتری بطری آلومینیوم

 • کارتن: 10تایی

پروپارژیت (امایت)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: امایت

 • کنه کش

 • غیر سیستمیک با اثر تماسی و دوام طوالنی

 • برای مبارزه با کنه تارعنکبوتی پنبه، چغندر و سویا، کنه قرمز اروپایی درختان میوه، پسته و حبوبات، کنه دو نقطه ای درختان جنگل و گیاهان غیر مثمر

 •  EC : 57%

 • محصول: ملی شیمی کشاورز

 • بسته بندی: 1لیتری پت/کوئکس و 1لیتری بطری آلومینیوم

 • کارتن: 10تایی

فن پیروکسی میت (ارتوس)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: ارتوس

 • کنه کش

 •  غیر سیستمیک و تماسی، با خاصیت بسیار باالی نفوذی

 •  با اثر ضربتی سریع برای سنین مختلف پورگی، کنه بالغ و تخم کاربرد دارد. برای مبارزه با کنه قرمز و نقره ای مرکبات، کنه قرمز اروپایی سیب، پسیل پسته

 •  SC : 5%

 • محصول: ملی شیمی کشاورز

 • بسته بندی: نیم لیتری پلی اتیلن/پت

 • کارتن: 24تایی

متالد هاید

تماس بگیرید
 • حلزون کش

 •  اختصاصی با اثر تماسی-گوارشی

 • برای مبارزه با حلزون و راب در باغات، مرکبات و گلخانه های سبزی و صیفی

 •  B : 6%

 • محصول: ملی شیمی کشاورز

 • بسته بندی: 1کیلویی فویل

 • کارتن: 10تایی

هگزی تیازوکس (نیسورون)

تماس بگیرید
 • نام تجاری: نیسورون

 • کنه کش

 • غیر سیستمیک، نفوذی، تماسی و گوارشی

 • برای مبارزه با تخم، الرو و شفیره کنه ها، به خصوص کنه قرمز مرکبات

 •  EC : 10%

 • محصول: ملی شیمی کشاورز

 • بسته بندی: نیم لیتری پت/کوئکس

 • کارتن: 24تایی