نمایش دادن همه 12 نتیجه

کود پودری 0-44-18

تماس بگیرید
 • 18-44-0

 • کاربـرد : بـه عنـوان یـک کود فسـفر بـاال در ابتـدای فصل رشـد باعـث افزایش رشـد و توسـعه ریشـه میشـود. میتـوان از ایـن کـود در انـواع محصـوالت کشـاورزی و انـواع سیسـتمهای آبیـاری اسـتفاده کـر

 • محصول:ملی کشاورز

 • بسته بندی : 10 کیلویی

کود پودری 10-10-30

تماس بگیرید
 • 30-10-10

 • کاربـرد : بـا درصـد بـالای نیتـروژن از اوایـل فصـل رشـد تـا زمـان گلدهـی باعـث افزایـش رشـد رویشـی و سـبزینگی در انـواع محصـوالت کشـاورزی میشـود

 • محصول:ملی کشاورز

 • بسته ب-ندی : 10 کیلویی

کود پودری 20-20-20

تماس بگیرید
 • 20-20-20 +TE

 • کاربـرد : بـه عنـوان یـک کود فسـفر بـاال در ابتـدای فصل رشـد باعـث افزایش رشـد و توسـعه ریشـه میشـود. میتـوان از ایـن کـود در انـواع محصـوالت کشـاورزی و انـواع سیسـتمهای آبیـاری اسـتفاده کـرد

 • محصول:ملی کشاورز

 • بسته بندی : 10 کیلویی

کود مایع 30-22-0

تمسا بگیرید
 • کود مایع 30-22-0

 • محصول:ملی کشاورز

 • بسته بندی :1 لیتری

کود مایع اوره سولفات

تماس بگیرید
 • کود مایع اوره سولفات

 • محصول:ملی کشاورز

 • بسته بندی :1 لیتری

کود مایع پتاسیم بالا

تماس بگیرید
 • کود مایع پتاسیم بالا

 • محصول:ملی کشاورز

 • بسته بندی : 10 کیلویی

کود مایع فروت ست

تماس بگیرید
 • کود مایع پتاسیم بالا

 • محصول:ملی کشاورز

 • بسته بندی : 1لیتری

کود مایع کلسیم بور

تماس بگیرید
 • کود مایع کلسیم بور

 • محصول:ملی کشاورز

 • بسته بندی : 1 لیتری