نمایش دادن همه 11 نتیجه

اوره فسفات اکوریچ

تماس بگیرید
 • محصول: شرکت اکوریچ چین

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • شماره ثبت: 45541

 • وضعیت ظاهری: کریستال سفید رنگ

 • بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

کلات آهن 13% اکوریچ

تماس بگیرید
 • محصول: شرکت اکوریچ چین

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • شماره ثبت: 09195

 • وضعیت ظاهری: میکروگرانول سیاه رنگ

 • بسته بندی: 1 کیلویی

کلات آهن 6% (ارتو-ارتو 4/8) اکوریچ

تماس بگیرید
 • محصول: شرکت اکوریچ چین

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • شماره ثبت: 98424

 • وضعیت ظاهری: میکروگرانول سیاه رنگ

 • بسته بندی: 1 کیلویی

کلات بوروزینک اکوریچ

تماس بگیرید
 • محصول: شرکت اکوریچ چین

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • شماره ثبت: 82918

 • وضعیت ظاهری: میکروگرانوله سفید رنگ

 • بسته بندی: 1 کیلویی

کلات روی 15% اکوریچ

تماس بگیرید
 • محصول: شرکت اکوریچ چین

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • شماره ثبت: 39349

 • وضعیت ظاهری: میکروگرانوله سفید رنگ

 • بسته بندی: 1 کیلویی

کلات کلسیم 10% اکوریچ

تماس بگیرید
 • محصول: شرکت اکوریچ چین

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • شماره ثبت: 41410

 • وضعیت ظاهری: میکروگرانوله سفید رنگ

 • بسته بندی: 1 کیلویی

کلات کلسیم بور اکوریچ

تماس بگیرید
 • محصول: شرکت اکوریچ چین

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • شماره ثبت: 68685

 • وضعیت ظاهری:میکروگرانوله سفید رنگ

 • بسته بندی: 1 کیلویی

کلات منگنز

تماس بگیرید
 • محصول: شرکت اکوریچ چین

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • شماره ثبت: 41744

 • وضعیت ظاهری: میکروگرانوله سفید رنگ

 • بسته بندی : 1 کیلویی

کلات میکس ریزمغذی اکوریچ

تماس بگیرید
 • محصول: شرکت اکوریچ چین

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • شماره ثبت: 91266

 • وضعیت ظاهری: پودر

 • بسته بندی: 1 کیلویی

مونوپتاسیم فسفات اکوریچ

تماس بگیرید
 • محصول: شرکت اکوریچ چین

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • شماره ثبت: 91998

 • وضعیت ظاهری: پودر سفید رنگ

 • بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

نیترات کلسیم اکوریچ

تماس بگیرید
 • محصول: شرکت اکوریچ چین

 • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

 • شماره ثبت: 07797

 • وضعیت ظاهری: گرانول کاملا محلول در آب

 • بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی