نمایش یک نتیجه

20-20-20 هورتیپراد اگرونوتریشن

  • نام تجاری: 20-20-20 NPK

  • محصول: شرکت اگرونوتریشن فرانسه

  • شماره ثبت: 28322

  • تامین متعادل نیتروژن، فسفر و پتاسیم، مناسب جهت رشد رویشی گیاه

  • وارد کننده: مزرعه فراز آسمان

  • بسته بندی: 2 و 10 کیلوگرمی