نمایش 1–12 از 16 نتیجه

آمینو آهن

تماس بگیرید
 • خانواده آمینو اسیدهای و مایع

 • دز مصرف پیشنهادی: محلول پاشی 2 لیتر در 1000 لیتر آب

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: 1 لیتری

آمینو ازت

تماس بگیرید
 • خانواده آمینو اسیدهای مایع

 • دز مصرف پیشنهادی: محلول پاشی 2 در 1000 لیتر آب

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: 1 لیتری

آمینو اسید پودری

تماس بگیرید
 • خانواده آمینو اسیدهای پودری

 • دز مصرف پیشنهادی: محلول پاشی 1_2 لیتر در 1000 لیتر آب، آبیاری 5_7 لیتر در هکتار

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: 1 کیلویی

آمینو پتاس

تماس بگیرید
 • آمینو اسید و پتاسیم

 • دز مصرف پیشنهادی: محلول پاشی 2 لیتر در 1000 لیتر آب

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: 1لیتری

آمینو روی

تماس بگیرید
 • خانواده آمینو اسیدهای مایع

 • شماره ثبت: 31297

 • دز مصرف پیشنهادی: محلول پاشی 2 لیتر در1000 لیتر آب

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: 1لیتری

آمینو کلسیم بر

تماس بگیرید
 • خانواده آمینو اسیدهای مایع

 • دز مصرف پیشنهادی: محلولپاشی 2_3 لیتر در 1000 لیتر آب

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: 1 لیتری

آمینو مولتی فیدا

تماس بگیرید
 • خانواده آمینو اسیدهای مایع

 • شماره ثبت: 46117

 • دز مصرف پیشنهادی: محلول پاشی 1_2 لیتر در 1000 لیتر آب، آبیاری 5_7 لیتر در هکتار

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: 1 لیتری

آمینوفیدر

تماس بگیرید
 • خانواده آمینو اسید های پودر و مایع

 • شماره ثبت: 47515

 • دز مصرف پیشنهادی: محلول پاشی 1.5 لیتر در 1000 لیتر آب

 • شرکت تولیدکننده : پرهام

 • بسته بندی: 1 لیتری

آهن مایع 6%

تماس بگیرید
 • خانواده سیلومکس

 • دز مصرف پیشنهادی: محلول پاشی 2 لیتر در 1000 لیتر آب

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: 1 لیتری

بر مایع 10%

تماس بگیرید
 • خانواده سیلومکس

 • شماره ثبت: 86225

 • دز مصرف پیشنهادی: محلول پاشی 1_1.5 لیتر در 1000 لیتر

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: 1 لیتری

روی مایع 13%

تماس بگیرید
 • خانواده سیلومکس

 • شماره ثبت: 24267

 • دز مصرف پیشنهادی: 2 لیتر به ازای هر تن بذر

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: 1 لیتری

سیلومکس تریپلت 3گانه

تماس بگیرید
 • خانواده سیلومکس

 • شماره ثبت: 73731

 • دز مصرف پیشنهادی: محلول پاشی 2-3لیتر در 1000 لیتر آب

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: 1لیتری