نمایش 1–12 از 60 نتیجه

PH گارد

تماس بگیرید
 • خانواده تریتاسول

 • شماره ثبت: 56137

 • دز مصرف پیشنهادی: محلول پاشی 100_250 سی سی در 1000 لیترآب

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: 250 سی سی

آلگاجویس

تماس بگیرید
 • خانواده آلگا

 • جلبک دریایی محرک رشد

 • دز مصرف پیشنهادی:محلول پاشی 2.5 لیتر در 1000 لیتر آب

 • شرکت تولیدکننده : پرهام

 • بسته بندی: 1 لیتری

آلگاکیپ

تماس بگیرید
 • خانواده آلگا

 • جلبک دریایی محرک گل

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • شماره ثبت: 71893

 • دز مصرف پیشنهادی: محلول پاشی 1.5 لیتر در 1000 لیتر آب

 • بسته بندی: 1 لیتری

آمینو آهن

تماس بگیرید
 • خانواده آمینو اسیدهای و مایع

 • دز مصرف پیشنهادی: محلول پاشی 2 لیتر در 1000 لیتر آب

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: 1 لیتری

آمینو ازت

تماس بگیرید
 • خانواده آمینو اسیدهای مایع

 • دز مصرف پیشنهادی: محلول پاشی 2 در 1000 لیتر آب

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: 1 لیتری

آمینو پتاس

تماس بگیرید
 • آمینو اسید و پتاسیم

 • دز مصرف پیشنهادی: محلول پاشی 2 لیتر در 1000 لیتر آب

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: 1لیتری

آمینو روی

تماس بگیرید
 • خانواده آمینو اسیدهای مایع

 • شماره ثبت: 31297

 • دز مصرف پیشنهادی: محلول پاشی 2 لیتر در1000 لیتر آب

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: 1لیتری

آمینو فروت ست پودری

تماس بگیرید
 • خانواده  فروت ست

 • شماره ثبت: 78791

 • دز مصرف پیشنهادی: محلولپاشی 2_3 کیلوگرم در 1000 لیتر آب، آبیاری 5_10 کیلوگرم در هکتار

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: 1 کیلویی

آمینو کلسیم بر

تماس بگیرید
 • خانواده آمینو اسیدهای مایع

 • دز مصرف پیشنهادی: محلولپاشی 2_3 لیتر در 1000 لیتر آب

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: 1 لیتری

آمینو مولتی فیدا

تماس بگیرید
 • خانواده آمینو اسیدهای مایع

 • شماره ثبت: 46117

 • دز مصرف پیشنهادی: محلول پاشی 1_2 لیتر در 1000 لیتر آب، آبیاری 5_7 لیتر در هکتار

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: 1 لیتری

آمینوفیدر

تماس بگیرید
 • خانواده آمینو اسید های پودر و مایع

 • شماره ثبت: 47515

 • دز مصرف پیشنهادی: محلول پاشی 1.5 لیتر در 1000 لیتر آب

 • شرکت تولیدکننده : پرهام

 • بسته بندی: 1 لیتری

اکستراژل 20-20-20+TE

تماس بگیرید
 • خانواده  اکستراژل

 • شماره ثبت: 44909

 • دز مصرف پیشنهادی: محلول پاشی 2-3 کیلوگرم در 1000 لیتر، آبیاری 5-8 کیلوگرم در هکتار

 • شرکت تولیدکننده: پرهام

 • بسته بندی: سطل ۵ کیلویی